دستگاه‌های اجرایی، نمونه آزمون‌بانکها وشرکتها،وزارت‌بهداشت‌ودیگرسازمان‌ها----منابع رسمی رشته تخصصی اپیدمیولوژی--تلفن‌خریدهای‌فوری۰۲۱۶۶۴۷۰۲۵۴
   
عنوان صفحه
فصل اول - مانیتورینگ فشار خون شریانی وریدی
مقدمه پایش (مانیتورینگ) قلبی عروقی......................................................................................................... 1
تمرکز بر معاینه فیزیکی........................................................................................ 1
گوشی معاینه .................................................................................................. 2
مانیتورینگ ضربان قلب ........................................................................................ 3
پایش نبض محیطی ............................................................................................ 5
مانیتورینگ فشار خون شریانی................................................................................. 5
تکنیک دستی متناوب ........................................................................................... 6
تکنیک اندازه گیری متناوب اتوماتیک  ........................................................................... 7
9...............................utomated NIBP) عوارض اندازه گیری اندازه گیری متناوب اتوماتیک فشارخون
روش اندازه گیری مداوم فشار خون ........................................................................... 10
اندازه گیری مستقیم فشار خون شریانی ..................................................................... 11
تعبیه پوستی (کانولاسیون پره کوتانئوس ) شریان رادیال ..................................................... 12
مکان های آلترناتیو برای مانیتورینگ فشار شریانی .............................................................13
عوارض مانیتورینگ مستقیم فشار شریانی ................................................................... 15
نمای تکنیکی اندازه گیری فشار خون مستقیم ................................................................ 16
اجزاء سیستم مانیتورینگ فشار................................................................................. 20
تنظیم ترانسدیوسر ............................................................................................... 21
اشکال نرمال موجهای فشار شریانی............................................................................. 23
گرادیان فشار شریانی ............................................................................................ 26
امواج غیرطبیعی فشار شریانی.................................................................................. 28
مانیتورینگ فشار شریانی برای پیش بینی پاسخ دهی به حجم................................................ 32
مانیتورینگ فشار ورید مرکزی .................................................................................... 35
کانولاسیون ورید مرکزی............................................................................................ 35
انتخاب کاتتر، محل و روش کانولاسیون .............................................................................. 36
کانولاسیون ژوگولار داخلی راست ................................................................................... 38
محل های جایگزین جهت تعبیه کاتتر ورید مرکزی ................................................................ 42
ورید ژوگولار داخلی چپ............................................................................................... 42
ورید ساب کلاوین...................................................................................................... 42
ورید ژوگولر خارجی ..................................................................................................... 43
ورید فمورال ............................................................................................................. 44
آگزیلاری و سایر وریدهای محیطی .................................................................................... 45
کاتترهای محیطی با راهیابی به ورید مرکزی.......................................................................... 45
کارگذاری کاتتر ورید مرکزی با کمک سونوگرافی.................................................................. 46
تایید محل صحیح قرارگیری کاتتر....................................................................................... 49
عوارض مانیتورینگ فشار ورید مرکزی ................................................................................ 49
عوارض مکانیکی کاتتریزاسیون ورید مرکزی ............................................................................. 51
عوارض ترمبوآمبولیک کاتتریزاسیون ور ید مرکزی........................................................................ 53
عوارض عفونی کاتتریزاسیون ورید مرکزی ............................................................................. 53
سایر عوارض کاتتریزاسیون ورید مرکزی ..................................................................... 54
ملاحظات فیزیولوژیک مانیتورینگ فشار ورید مرکزی ................................................................. 55
رابطه حجم – فشار دیاستولیک و فشار ترانس مورال ........................................................ 55
امواج نرمال فشار وریدمرکزی .................................................................................... 57
امواج غیر طبیعی کاتتر ورید مرکزی.................................................................................. 61
مانیتورینگ کاتتر شریان ریوی ......................................................................................... 65
کاتتریزاسیون شریان پولمونر............................................................................................ 66
عوارض مانیتورینگ کاتتر شریان ریوی ............................................................................... 70
پارگی شریان پولمونر ................................................................................................... 74
75 ..........................................................................................(PAC) ملاحظات فیزیولوژیک
تخمین فشار پر شدگی قلب چپ ..................................................................................... 75
منحنی طبیعی فشار وج و فشار سرخرگی ریوی .......................................................... 77
تخمین پایین فشار انتهای دیاستول بطن چپ توسط کاتتر شریان ریوی ............................................ 94
تخمین بالای فشار انتهای دیاستول بطن چپ توسط کاتتر شریان ریوی .............................................. 96
فرا گیر شدن کاتتر شریان ریوی ..................................................................................... 98
اندیکاسیون های کاتتر شریان ریوی..................................................................................... 99
فصل دوم - مانیتورینگ برون ده قلبی
مانیتورینگ برون ده قلبی ............................................................................................. 101
بررسی برون ده قلبی به وسیله ترمودایلوشن ....................................................................... 102
منابع خطای اندازه گیری برون ده قلبی به وسیله ترمودایلوشن .................................................... 103
مانیتور مدام برون ده قلبی توسط ترمودایلوشن...................................................................... 104
اکسی متری مداوم مخلوط وریدی .............................................................................. 106
متغیرهای قابل بررسی توسط کاتتر شریان ریوی .................................................................... 107
روش های دیگر برای تعیین برون ده قلبی و مانیتور پرفیوژن....................................................... 109
مانیتور برون ده قلبی بر اساس اولتراسوند ......................................................................... 109
داپلر سوپرا استرنال ................................................................................................... 110
داپلر ازوفاژیال........................................................................................................... 110
تعیین برون ده قلبی بر اساس تغییرات امپدانس الکتریکی قفسه سینه ................................................ 112
تعیین برون ده قلبی بر اساس میزان دی اکسید کربن بازدمی .............................................. 112
تعیین برون ده قلبی بر اساس ترقیق معرف ........................................................................... 113
تعیین برون ده قلبی بر اساس ترمودایلوشن از طریق کاتتر شریان ریوی ..................................................... 113
اندازه گیری برون ده قلبی بر اساس آنالیز امواج فشار پالس شریانی ........................................... 114
تونومتری معده ..............................................................
9,000 تومان

گواهی نامه ایزو

انتشارات گپ | گواهی نامه ایزو

یادمان دکتر محمود بهزاد

انتشارات گپ | یادمان دکتر محمود بهزاد
تمامی حقوق این سایت برای انتشارات گپ محفوظ می باشد
بازدید امروز : 181
بازدید دیروز : 266
بازدید کل : 419371